Juridische informatie

Dit VVV-kantoor, lid van Offices de Tourisme de France, de nationale federatie, ingedeeld in categorie I, verbindt zich ertoe:

  • U een gemakkelijk toegankelijke receptie en informatieruimte te bieden.
  • U te voorzien van meubilair om te zitten.
  • U te voorzien van gratis informatie over het plaatselijke toeristische aanbod.
  • U te voorzien van gratis toegang tot wifi.
  • De openingsperiodes weer te geven en te verspreiden in ten minste twee vreemde talen.
  • Zijn ten minste 305 dagen per jaar geopend, inclusief zaterdag en zondag, tijdens de toeristische of animatieperiode.
  • Beantwoord uw brieven het hele jaar door.
  • Bied een permanente receptiedienst aan met personeel dat ten minste twee vreemde talen spreekt.
  • Bied toeristische kaarten, plattegronden en toeristische gidsen op papier aan.
  • Geef u toegang tot zijn speciale drietalige website die is aangepast aan raadpleging via ingebedde apparaten.
  • Verstrek haar toeristische informatie ook op papier, vertaald in ten minste twee verwante vreemde talen:
  1. alle geclassificeerde toeristische accommodatie met ten minste de naam van het etablissement, het postadres, het e-mailadres, het website-adres, het telefoonnummer en het classificatieniveau;
  2. monumenten en culturele, natuurlijke of recreatieve toeristische plaatsen met vermelding van de geldende tarieven, de perioden en tijden waarop zij open zijn voor het publiek, de website en de contactgegevens per telefoon en post;
  3. evenementen en activiteiten;
  4. telefoonnummers voor noodgevallen.
  • Het jaarlijks bijwerken van de toeristische informatie.
  • Het plaatsen van de telefoonnummers voor noodgevallen.
  • Het presenteren van alle gekwalificeerde aanbiedingen van het gebied van interventie voor alle klanten.
  • Het behandelen van uw klachten en het meten van uw tevredenheid.
  • Bied een toeristische informatiedienst aan die de nieuwe informatietechnologieën en communicatie integreert (sociale netwerken, mobiele telefoons, geolocatie…)
  • Reserveer een kwaliteitsbenadering.
  • Bied u een verblijfsadviseur aan.
  • Garandeer de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie over het lokale toeristische aanbod.

Fécamp, 04 oktober 2021

Vind onze Fecamp 2020 Budgettair oriëntatieverslag

Inschrijvingsbewijs:

(Artikel R. 211-21 van het Wetboek van Toerisme)
De inschrijvingscommissie genoemd in artikel L. 141-2 van het Wetboek van Toerisme verklaart dat de volgende exploitant:

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DE FÉCAMP
QUAI SADI CARNOT – 76400 FÉCAMP , FRANCE

in het register van reis- en vakantieorganisatoren is ingeschreven onder het volgende nummer: IM076100001 met ingang van 01/03/2022

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij :
ALLIANZ IARD, 1 COURS MICHELET, CS 30051 , 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, FRANKRIJK

 

Editor informatie

Voor alle suggesties, informatie, betreffende onze site, aarzel dan niet om ons te schrijven:

Fécamp Intercommunale voor Toerisme
Quai Sadi Carnot
76400 FECAMP
Tel: 02 35 28 51 01
E-mail: info@fecamptourisme.com

 

Design en ontwikkeling

Deze website is ontworpen en geproduceerd door:

het webbureau Raccourci en de diensten van het toeristenbureau van Fécamp

De dienstverlener die zorgt voor de directe opslag en permanente hosting van de site is het webbureau Raccourci met als hoofdkantoor 18 boulevard Maréchal Lyautey 17000 la rochelle (website- www.raccourci.fr ).

 

Hosting van de site

OVH
2 rue Kellermann
PB 80157
59053 ROUBAUX CEDEX 1

 

Verwerking van persoonsgegevens

Loi “Informatique et Libertés”

De informatie die over u wordt verzameld op de www.fecamptourisme.com is uitsluitend bestemd voor het Intercommunaal Bureau voor Toerisme van Fécamp.
U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art.34 van de wet “Informatique et Libertés”). Om dit recht uit te oefenen, stuurt u ons een e-mail naar info@fecamptourisme.com

Artikel 34

Iedere persoon die zijn identiteit kan bewijzen, heeft het recht de diensten of organen die belast zijn met de geautomatiseerde verwerking en waarvan de lijst overeenkomstig artikel 22 hieronder voor het publiek toegankelijk is, te vragen of deze verwerkingen betrekking hebben op hem betreffende persoonsgegevens en, zo ja, om mededeling van deze gegevens te verkrijgen.

Artikel 22

De commissie stelt de lijst van verwerkingen ter beschikking van het publiek, waarin voor elke verwerking wordt aangegeven welke verwerkingen het betreft:

  • de wet- of regelgeving die tot de invoering ervan heeft besloten of de datum van aangifte ervan;
  • de naam en het doel ervan;
  • de dienst waartoe het in hoofdstuk V van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 bedoelde recht wordt uitgeoefend;
  • de categorieën van geregistreerde persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres) alsmede de ontvangers of categorieën van ontvangers die gerechtigd zijn deze gegevens te ontvangen.

De beslissingen, adviezen of aanbevelingen van de commissie, waarvan de kennis nuttig is voor de toepassing of de interpretatie van deze wet, worden ter beschikking van het publiek gesteld onder de bij decreet bepaalde voorwaarden.

 

Partnergegevensverwerking

In 2009 hebben het Regionaal Comité voor Toerisme van de regio Normandië en de organisaties die belast zijn met de bevordering van het toerisme op departementaal niveau (departementale bureaus voor aantrekkingskracht, bureaus voor de ontwikkeling van het toerisme of toeristische diensten van de departementale raden) hun krachten gebundeld in een consortium om de “Regionale, departementale en lokale toeristische databank Norman” te doen ontstaan en in mede-eigendom te beheren. De databank is een toeristische databank. Hij vermeldt accommodatie, activiteiten en vrijetijdsbesteding, te bezoeken sites, restaurants, festivals en evenementen, winkels en diensten, verenigingen en andere organisaties en contacten in verband met toeristische activiteiten.

Onze partners presenteren op onze ledensite bij het contract voor de levering van toeristische gegevens.

 

Intellectuele eigendom

Deze site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op elektronische of papieren media is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de website.
De aanwezigheid van hyperlinks naar andere websites verbindt het Intercommunaal Bureau voor Toerisme van Fécamp op geen enkele wijze tot de inhoud van deze sites.

Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden voor de Online Shop.

Handvest van goed gedrag en gematigdheid

de facebookpagina's van het Bureau

Welkom op onze Facebook-pagina’s:

De Facebook-pagina van Fécamp Intercommunal Tourist Office , van Fécamp au gré des vents – Sorties en mer sur vieux gréements & van Labyrinthe des Dalles staan open voor iedereen, op voorwaarde dat je enkele basisregels van hoffelijkheid respecteert.

Schroom niet om te reageren, je ervaring te delen, vragen te stellen en vragen van andere fans te beantwoorden. Dit handvest is opgesteld zodat deze pagina’s voor iedereen een aangename plaats van uitwisseling kunnen zijn.

Regels voor moderatie:

De op de pagina geplaatste reacties kunnen door alle fans worden gelezen. Ze worden achteraf gemodereerd, dat wil zeggen nadat ze zijn gepubliceerd.

Als de moderator na publicatie van mening is dat het commentaar of de publicatie niet voldoet aan : aan de regels van goed gedrag die gelden op het internet, aan de Franse wet (als het wordt beschouwd als off-topic, buitensporig, grof, hatelijk, agressief, beledigend, misleidend, van promotionele, commerciële of publicitaire aard, of in strijd met het auteursrecht of naburige rechten, met de wet die van toepassing is op databanken, met het beeldrecht of met het recht op eerbiediging van het privéleven), behoudt de moderator van de pagina Intercommunaal Bureau voor Toerisme van Fécamp zich het recht voor het commentaar zonder kennisgeving te verwijderen.

Regels van goed gedrag:

Om in overeenstemming te zijn met de Franse wetgeving herinnert de moderator aan het verbod op onder andere:

– het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld van racistische, xenofobe, homofobe of revisionistische aard;
– elke verklaring die aanzet tot overmatig of ongepast alcoholgebruik of die dronkenschap propageert;
– ontkenning van misdaden tegen de menselijkheid;
– verontschuldigingen voor oorlogsmisdaden;
– laster;
– aanzetten tot losbandigheid of inbreuk op de openbare zeden;
– aanzetten tot computerhacking.

In het bijzonder kan het volgende worden geschrapt:
– beledigende, agressieve of vulgaire commentaren, die intimiderend zijn of een of meer deelnemers op de korrel nemen;
– commentaren van lasterlijke of denigrerende aard;
– off-topic, overbodige of overbodige commentaren en bijdragen (spam), zonder specifieke bijdrage aan de uitwisselingen;
– verouderde informatie of informatie die al behandeld is;
– herhaalde commentaren voor commerciële doeleinden (spam);
– links naar externe sites waarvan de inhoud in strijd kan zijn met de in Frankrijk geldende wetten en regels;
– beledigende bijdragen in “SMS-taal” en hoofdletters;
– privégesprekken op de pagina of op de muur, uitwisselingen of de verspreiding van privé contactgegevens;
– persoonlijke vragen die zijn beantwoord door het Intercommunaal Bureau voor Toerisme van Fécamp;
– meer in het algemeen, elk commentaar dat in strijd is met de geldende wetten.

Als u een bericht tegenkomt dat u illegaal acht of in strijd met de goede werking van de pagina, neem dan contact op met de moderators via een bericht waarin u duidelijk de reden voor uw verzoek om moderatie aangeeft.

Elke gebruiker kan te allen tijde, als een bijdrage inbreuk maakt op zijn of haar rechten, dit melden aan het bedrijf Facebook, volgens de door Facebook ingestelde meldingsprocedure, of het rechtstreeks aan ons melden.

Ook kunt u de algemene voorwaarden van het sociale netwerk Facebook raadplegen:

https://www.facebook.com/legal/terms

Site officiel de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp
Sluiten